За акционерите

Политики

Правила за организирането и провеждането на Общи събрания на акционерите

Етичен кодекс

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛИТИКИ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  • ПОЛИТИКИ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
    28 Май 2018

Декларация на ръководството на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД за политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Декларация на „Трейс Груп Холд” АД за спазване на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление

Политика на "Трейс Груп Холд" АД по социална отговорност