Новини за акционери

19 Авг. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...
12 Авг. 2020
До       Служителите на "Трейс Груп Холд" АД До       Обществеността   Уважаеми дами и господа, С настоящото съобщение ръководството на "Трейс Груп Холд" АД, Ви уведомява, че в деловодството на дружеството е получено уведомление от Николай Ганчев Михайлов, относно това, че във връзка с процедурата...
7 Авг. 2020
СЪОБЩЕНИЕ   До       Обществеността До       Служителите на "Трейс Груп Холд" АД   Уважаеми дами и господа, С настоящото съобщение ръководството на "Трейс Груп Холд" АД, Ви уведомява, че в дружеството е получено уведомление от Николай Ганчев Михайлов, относно това, че на заседание от 06.08.2020 г...
5 Авг. 2020
На 05.08.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията за вписване е вписано преобразуване на „Метро Дружба“ ЕООД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД и двете с едноличен собственик „Трейс Груп Холд“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153 преминава към...
20 Юли 2020
С Т А Н О В И Щ Е на  Управителния съвет на "Трейс Груп Холд" АД   Oтносно: Oтправено от Николай Ганчев Михайлов търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции от акционерите на "Трейс Груп Холд" АД   На 14 юли 2020 г. в дружеството е получено уведомление...
15 Юли 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:   В „Трейс Груп Холд“ АД  постъпиха уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които: -Манол Пейчев Денев – в качеството си на лице с ръководни...
15 Юли 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:   В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...
14 Юли 2020
СЪОБЩЕНИЕ до служителите на "Трейс Груп Холд" АД  
14 Юли 2020
"Трейс Груп Холд" АД публикува уведомление във връзка с постъпило търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Михайлов за закупуване на акциите на останалите акционери на "Трейс Груп Холд" АД. Допълнителна информация може да бъде намерена в приложения към настоящото...
22 Юни 2020
Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бяха вписани промени по партидата на „Трейс София“ ЕАД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на дружеството се променя на „Трейс БГ“ ЕАД....

Страници