Новини за акционери

11 Авг. 2022
На 10.08.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е до 15 000 ...
29 Юли 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ На 25.07.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дружество с ограничена отговорност „Белчин 3“ ООД, ЕИК 207027151със съдружници Димитър Николов Илиев, Красимир Николов Илиев, Мариан Илиев Гочев, Илиан Марианов Гочев и „ТРЕЙС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК: 2001869998. Капиталът на Дружеството е в размер на...
28 Юли 2022
На 27-07-2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Определяне на изпълнител на строително - монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ - път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км...
20 Юли 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ   ОТНОСНО: Вписване на промяна в правната форма на „Трейс БГ“ АД   Уважаеми дами и господа, На 20.07..2022 г. в ТРРЮЛНЦ са вписани промени в правната форма и представителството на „Трейс БГ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.  Дружеството е преобразувано чрез промяна в...
1 Юли 2022
„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Билд“ ЕООД Белград. Стойността на сделката е 261 966 656 сръбски динара. Продавач е „Трейс Сърбия“ АД. След вписването в Търговския регистър на Р Сърбия на 30.06.2022 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс Билд“ ЕООД е „Трейс Груп Холд...
26 Май 2022
                  Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ № 12, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква РЕДОВНО...
13 Май 2022
„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград подписа договор за изпълнение на обект:  Строителство на бизнес – жилищна сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, Р Сърбия. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Възложител е...
10 Февр. 2022
На 09.02.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение „Драгалевци 2021“, подписа договор за изпълнение на Инженеринг – проектиране и строителство на обект:  Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора...
3 Февр. 2022
На 02.02.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД - „Асфалт Комерс“ ЕООД. Новоучреденото дружество „Асфалт Комерс“ ЕООД е с ЕИК 206809879 и адрес на управление гр. София, ул. „Никола Образописов“ 12. Дружеството е с предмет на дейност производство на стоки и услуги в...
4 Ян. 2022
На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно...

Страници