Новини за акционери

20 Март 2019
На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ...
19 Март 2019
На 12.03.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия беше вписана промяна в структурата на капитала на „Трейс Сърбия“ АД във връзка с извършена сделка за покупко – продажба на 1 акция от капитала на дружеството.  „Трейс Болканс“ ЕООД продаде собствената си акция от капитала на „Трейс Сърбия...
24 Ян. 2019
На 17.01.2019 г. в  Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 сръбски динара на 32 562 172, 50 сръбски динара в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е...
14 Дек. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 3570 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделката е 07.12.2018 г., а средната цена на акциите е 2,860 лева.
27 Ноем. 2018
С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.11.2018 г. в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидацията за "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД. За ликвидатор на дружеството е определен Едоардо Роси. "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД е учредено във връзка с...
9 Окт. 2018
С настоящото Ви информираме, че на 09.10.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени в обстоятелствата на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на управителния съвет и изпълнителен директор е заличен Мирослав Манолов. Като член и председател на управителния...
1 Окт. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 273 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария на средна цена 3,30 лева за една акция с дата на...
27 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 850 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 28.09.2018 г., а...
25 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 345 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 26.09.2018 г., а...
21 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 25.09.2018 г., а...

Страници