За акционерите

Общо събрание на акционерите

Органите за управление на „Трейс Груп Холд“ АД са:

 • Общо събрание на акционерите – включва акционерите с право на глас;
 • Надзорен съвет – не участва в управлението, а представлява дружеството само в отношенията с УС;
 • Управителен съвет – управлява и представлява дружеството под контрола на НС.

Компетентност на ОСА:

 • изменя и допълва Устава на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • увеличава и намалява капитала, а когато има издадени акции от различни класове – решението се взема от акционерите от всеки клас;
 • преобразуване и прекратяване на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • определя броя, състава и мандата, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им, при условията, установени в закона и в Устава на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • определя възнагражденията и мандата на членовете на Управителния съвет;
 • приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорен съвет и Управителен съвет;
 • определя размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорен съвет и Управителен съвет;
 • назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
 • одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител;
 • решава издаването на облигации;
 • назначава ликвидаторите при прекратяване на „Трейс Груп Холд“ АД, освен в случай на несъстоятелност;
 • взема решение за освобождаване членовете на Надзорен съвет от отговорност, след приемане на отчета за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • решава други въпроси предвидени в нормативни документи.

ОСА се провежда най-малко веднъж годишно като на него се отчитат и приемат резултатите за изтеклата отчетна година. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД се провежда в седалището на дружеството – гр. София. То се свиква чрез покана, която се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието. Поканата се представя заедно с материалите за общото събрание най-малко 30 дни преди провеждането му в Комисията за финансов надзор, пред обществеността и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й до приключване на Общото събрание.  Дружеството публикува по същия ред и образците за гласуване чрез пълномощно или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014