Дейности

Геозащита и брегоукрепване

„Трейс Груп Холд” АД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения, брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения - буни, дамби, подпорни стени, пилотни конструкции, анкерни конструкции.