За акционерите

Корпоративен календар


КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2018г.

 

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

30.03.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Неконсолидиран одитиран годишен отчет за 2017г.

 

 

30.04.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Консолидиран одитиран годишен отчет за 2017г.

 

 

30.04.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 31.03.2018г.

 

 

30.05.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

 

 

23.04.- 04.05.2018

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

 

18-29.06.2018

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

 

19.06.-04.07.2018

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

30.07.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2018г.

 

 

29.08.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2018г.

 

 

01-15.12.2018

Среща с инвеститорите

 

30.10.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 30.09.2018г.

 

 

29.11.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 30.09.2018г.

 

 

30.01.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 31.12.2018г.

 

 

01.03.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 31.12.2018г.

 

 

 

 

29.03.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Неконсолидиран одитиран годишен отчет за 2018 г.

 

25.04.2019,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Представяне на Консолидиран одитиран годишен отчет за 2018г.