За акционерите

Корпоративен календар


КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2017г.

 

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

31.03.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Неконсолидиран одитиран годишен отчет за 2016г.

 

 

25 - 28.04.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Консолидиран одитиран годишен отчет за 2016г.

 

 

28.04.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г.

 

 

30.05.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г.

 

 

20.04.- 03.05.2017

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

 

16-30.06.2017

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

 

19.06.-05.07.2017

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

28.07.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г.

 

 

29.08.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г.

 

 

19-30.09.2017

Среща с инвеститорите

 

30.10.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.

 

 

14-30.11.2017

Провеждане на семинар и съвещание с мениджмънта на дъщерните и асоциираните предприятия.

 

29.11.2017,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.

 

 

30.01.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г.

 

 

29.02.2018,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г.