За акционерите

Корпоративен календар


КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2019 г.

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

30.03.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Неконсолидиран одитиран годишен отчет за 2018 г.

 

 

30.04.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Консолидиран одитиран годишен отчет за 2018 г.

 

 

30.04.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 31.03.2019 г.

 

 

30.05.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

 

 

07.05.- 17.05.2019

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

 

17-28.06.2019

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

 

20.06.-03.07.2019

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

30.07.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен неконсолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2019 г.

 

 

29.08.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2019 г.

 

 

01-15.12.2019

Среща с инвеститорите

 

30.10.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 30.09.2019 г.

 

 

29.11.2019,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

 

 

30.01.2020,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на финансов отчет към 31.12.2019 г.

 

 

28.02.2020,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

 

 

 

 

30.03.2020,

16.00ч. - 18.00ч.

Представяне на Неконсолидиран одитиран годишен отчет за 2019 г.

 

29.04.2020,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Представяне на Консолидиран одитиран годишен отчет за 2019 г.