За акционерите

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Надзорният съвет представлява „Трейс Груп Холд“ АД само в отношенията му с Управителния съвет на Компанията и извършва дейностите, предвидени в закона, Устава на дружеството и правилника. НС не участва в оперативното управление на Дружеството.

Правилникът, утвърден от Надзорния съвет определя:

*НС има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството, както и може да прави необходимите проучвания и да възлага изготвянето на анализи ,като за целта може да използва експерти и има достъп до цялата информация в Дружеството, вкл. действащите информационни системи;

* НС избира, освобождава и определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет и  одобрява Правилник за работата му. Дава предварително разрешение или одобрява актове на УС, когато това е предвидено в закона, в устава на дружеството или в този правилник;

*НС прави преглед на изпълнението на решенията, приети от УС и Общото събрание на акционерите на дружеството, поне веднъж годишно;

* НС самостоятелно инициира и дава задължителни за изпълнение от УС указания по всички въпроси, касаещи управлението на Дружеството взема становища по докладите на УС;

* НС предварително одобрява освобождаването от отговорност на членовете на УС от ОСА;свиква ОСА по всяко време и определя дневния ред;

*НС може да взема решения, ако присъстват или са представени най-малко половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Гласът на председателя на НС е задължителен и решаващ при вземане на решенията;

*НС решава за сключване на договори за кредит, даване на гаранции и поемане на поръчителство, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;- придобиване и прехвърляне на недвижими имоти на дружеството, вещни права върху тях, както и тяхното ипотекиране и обременяване с каквито и да е други тежести;

* НС решава за сключването на сделките, изрично упоменати в чл. 236 ал.2 от ТЗ; избор на изпълнител за доставка на стоки и услуги на стойност над 1 000 000 (един млн.) лева без ДДС;

*НС определя организационно-управленската структура, правила за дейността на персонала, вътрешни правила за определяне на работната заплата на служителите на дружеството, вкл. допълнително възнаграждение за своите членове;

*НС ежегодно проверява предоставените му от УС Годишен финансов отчет, Годишния доклад за дейността на дружеството и Доклада на избрания експерт- счетоводител, както и предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат и след одобрението им приема решение за свикване на Общо събрание на акционерите.