Дейности

Поддържане на пътища

Дъщерните дружества на „Трейс Груп Холд” АД извършват текущ ремонт и зимно поддържане на 20% от пътищата в страната. Холдингът разполата със собствена високоспецилизирана техника за ремонт на пътищата, както и необходимите машини за зимното им поддържане - снегопочистване и опесъчаване. Осигурява от собствените си бази и кариери инертните материали, необходими за ремонта на пътища и поддържането им при при зимни условия.

Холдингът разполага със свое специализирано звено за вертикална и хоризонтална сигнализация, пътна маркировка и съоръжения за безопасност по пътищата. Дружеството полага различни видове хоризонтална пътна маркировка: акрилатна, водна, спрей студен пластик, студен пластик, термпопластик. Асемблира и поддръжка технически средства за безопасност на движението, монтира пътни знаци и предпазни съоръжения и принадлежности.

„Трейс Груп Холд" АД притежава технически и човешки ресурси за извършване на аварийно възстановителни действия в райони, засегнати от стихийни бедствия. Екипите на холдинга са обучени за извършване на строително-монтажни дейности при утежнени условия на труд в следствие на природни бедствия или производствени аварии.