За акционерите

Борсова информация

 

  • Име: „Трейс Груп Холд” АД
  • Седалище: София 1408, ул. “Никола Образописов” № 12
  • Борса: Българска фондова борса – София АД
  • Борсов код: T57
  • ISIN: Код BG1100049078
  • Валута: BGN
  • Вид на финансовите инструменти: акциите на „Трейс Груп Холд” АД  обикновени (непривилегировани), което означава, че предоставят равни права. Всяка акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент при разпределяне на печалбата, и на ликвидационен дял. Капиталът на „Трейс Груп Холд” АД  е разпределен в 24 200 000 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.
  • Дата на първоначалното публично предлагане: 25 октомври 2007 г.
  • Номинална стойност: 1 лв.
  • Регистриран капитал на БФБ:  24 200 000 лева

Повече информация за акциите на "Трейс Груп Холд" АД и за българския фондов пазар можете да намерите на сайта на Българската фондова борса. Влезте от тук.