За акционерите

проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов е Председател на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" АД и Председател на Обществения съвет на Фондация "Трейс за хората". В три последователни мандата (от 2012 г. до м. юли, 2020 г.) проф. Николай Михайлов е ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно строителство при Университета по архитектура, строителство и геодезия  – гр. София.

През 1991 г. получава образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“. Има специализации по мениджмънт в Икономически университет - гр. Варна и Австрийската стопанска камара. Преподавателската си дейност започва през  2004 г. в УАСГ.

През 2016 г. проф. Михайлов защити в Института за икономически изследвания при БАН дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на икономическите науки“ на тема: „Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятието“.

Проф. Михайлов е председател на Българския форум за транспортна инфраструктура. Член на УС на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура" към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Той  е председател на УС на фондация „Трейс за хората“, член на УС на фондация „Буров“ и член на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, на Тракийски Университет , Стара Загора.

Носител на Приз "Буров" за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти -  "Инженер на годината 2012". През 2015 г. проф. Михайлов е удостоен с руския орден „Прометей“ за изключителен принос към науката и образованието.

Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов е удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университет – Стара Загора. 

www.nmihaylov.com