За акционерите

Корпоративно управление

 • Доброто корпоративно управление е определящо за реализиране на стратегическите цели на „Трейс Груп Холд” АД. Основната ни цел е създаване на дългосрочни и стабилни резултати в полза на акционерите, служителите и  обществото като цяло.
 • Управлението на „Трейс Груп Холд” АД е изградено на основата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, действащи в Европейската общност и Националния кодекс за корпоративно управление. 
 • Като публично дружество „Трейс Груп Холд” АД се придържа към принципите за прозрачност, равнопоставеност, отчетност, обективност. Те са в основата и на нейната бизнес практика, като спомагат за изграждане и функциониране на ефективен контрол и управление на риска, навременно отразяване на промените в регулациите, разкриване на информация. 
 • Корпоративното управление на „Трейс Груп Холд” АД е система с ясно дефинирани функции, права и отговорности на нивата – Надзорен и Управителен съвет на холдинга, управителните съвети и съветите на директорите на дъщерните дружества  и изпълнителните им ръководства.
 • Управителният съвет управлява холдинга и решава всички въпроси по дейността, с изключение на онези, които са в прерогативите на Общото събрание на акционерите.
 • Надзорният съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, дава насоки при определяне на визията и контролира тяхното изпълнение;

Корпоративното управление на „Трейс Груп Холд” АД представлява балансирано взаимодействие между акционери, ръководство на компанията и заинтересовани лица. Основен приоритет е защита правата на акционерите чрез добро и прозрачно управление.  Корпоративното управление на „Трейс Груп Холд” АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството.  Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите и потенциалните инвеститори.Ръководството на „Трейс Груп Холд” АД следи за непрекъснато поддържане на устройствените и вътрешните документи на дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики, които гарантират на акционерите:  

 • сигурни методи за регистрация на собствеността;
 • предаване или прехвърляне на акции;
 • редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
 • участие и глас в общото събрание на акционерите;
 • участие в избора на управителни органи;
 • участие в разпределението на печалбата на дружеството.