За акционерите

Общо събрание на акционерите

Органите за управление на „Трейс Груп Холд“ АД са:

 • Общо събрание на акционерите – включва акционерите с право на глас;
 • Надзорен съвет – не участва в управлението, а представлява дружеството само в отношенията с УС;
 • Управителен съвет – управлява и представлява дружеството под контрола на НС.

Компетентност на ОСА:

 • изменя и допълва Устава на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • увеличава и намалява капитала, а когато има издадени акции от различни класове – решението се взема от акционерите от всеки клас;
 • преобразуване и прекратяване на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • определя броя, състава и мандата, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им, при условията, установени в закона и в Устава на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • определя възнагражденията и мандата на членовете на Управителния съвет;
 • приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорен съвет и Управителен съвет;
 • определя размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорен съвет и Управителен съвет;
 • назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
 • одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител;
 • решава издаването на облигации;
 • назначава ликвидаторите при прекратяване на „Трейс Груп Холд“ АД, освен в случай на несъстоятелност;
 • взема решение за освобождаване членовете на Надзорен съвет от отговорност, след приемане на отчета за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД;
 • решава други въпроси предвидени в нормативни документи.

ОСА се провежда най-малко веднъж годишно като на него се отчитат и приемат резултатите за изтеклата отчетна година. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД се провежда в седалището на дружеството – гр. София. То се свиква чрез покана, която се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието. Поканата се представя заедно с материалите за общото събрание най-малко 30 дни преди провеждането му в Комисията за финансов надзор, пред обществеността и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й до приключване на Общото събрание.  Дружеството публикува по същия ред и образците за гласуване чрез пълномощно или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2023

 • Редовно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД - 30.06.2023 г.
  30 Юни 2023

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2022

 • Редовно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД - 28.06.2022 г.
  25 Май 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

 • Редовно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД
  30 Юни 2021

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

 • Редовно общо събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД - 26 юни, 2019 година
  20 Май 2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018

 • Редовно общо събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД - 21 юни, 2018 година
  26 Юни 2018

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016

 • Редовно общо събрание на "Трейс Груп Холд" АД - 22 юни, 2016 година
  27 Апр. 2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2015

 • Редовно общо събрание на "Трейс Груп Холд" АД - 18 юни 2015 г.
  28 Апр. 2015

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014

Общо събрание 2013

 • Материали за Общото събрание на "Трейс Груп Холд" АД - 19.06.2013 г.
  8 Май 2013

Общо събрание 2012

 • Материали за Общото събрание на "Трейс Груп Холд" АД -20.06.2012 г.
  11 Май 2012

Общо събрание 2011

 • Материали за Общо събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД - 13.07.2011 г.
  19 Май 2011