Дейности

Производство и контрол на качеството на материалите

Производствените бази и складовите стопанства на “Трейс Груп Холд” АД са разположени във възлови транспортно-комуникационни центрове, което позволява изпълнението на възложените обекти в най-кратки срокове и с високо качество. Разширявайки обхвата на пазарния сектор, който владее, компанията оборудва производствените си бази със специализирана техника от най-висок клас. Основни съоръжения на “Трейс Груп Холд” АД:

  • Десет асфалтови бази, от тях две модулно-мобилни
  • Инсталация за производство на полимермодифициран битум Инсталация за производство на битумна емулсия
  • Инсталации за производство на каменно брашно
  • Шест кариери за инертни материали Десет броя трошачни инсталации за производство на каменни фракции, от тях 4 мобилни
  • Две машини за полагане на бетонова настилка
  • Земекопна техника
  • Асфалтополагаща техника