За акционерите

Корпоративен календар

                                      КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2024 г.

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

30.01.2024,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2023 г.

 

29.02.2024,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2023 г. 

 

01.04.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г.

 

29.04.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г.

 

30.04.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за I-то тримесечие на 2024 г.

 

30.05.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за I-то тримесечие на 2024 г.

 

09.05.- 17.05.2024

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

17-28.06.2024

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

18.06.-01.07.2024

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

30.07.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2024 г.

 

29.08.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2024 г.

 

30.10.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за III-то тримесечие на 2024 г.

 

29.11.2024,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2024 г.