Новини за акционери

30 Апр. 2020
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014   Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 3 357 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
3 Апр. 2020
На 01.04.2020 г. г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ /„Trace Company“ S.L.R./ с идентификационен номер IDNO 1020600013973. Капиталът на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) молдовски леи и е 100% (сто процента)...
31 Март 2020
Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното...
31 Март 2020
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, и в съответствие с препоръки на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. с настоящето ви уведомяваме за мерките, които „Трейс Груп Холд“...
20 Март 2020
На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп...
18 Дек. 2019
Уведомяваме Ви, че на 12.12.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило искане за одобрение по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерното дружество ”ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД, ЕИК 128005374. След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените към...
17 Дек. 2019
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 16.12.2019 г. в Централния регистър на Р Сърбия е вписано преобразуване на „Трейс Болканс“ ООД Белград чрез вливане в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш. По силата на договор за преобразуване всичките активи на „Трейс Болканс“ ООД Белград се прехвърлят в „Трейс...
6 Дек. 2019
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:   „Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 2860 броя собствени акции с право на глас на нерегулиран пазар в Р...
3 Дек. 2019
ОТНОСНО: Уведомление по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за започване на процедура по обратно изкупуване на собствени акции в размер на до 3% от капитала на Трейс Груп Холд АД.   Уведомяваме Ви, че  Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД на свое заседание, проведено на 03.12.2019 г. взе следното решение...
6 Ноем. 2019
На 06.11.2019 г. в Търговския регистър беше вписано преобразуване на „Трейс СОП“ ЕООД чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, преминава към приемащото дружество „МЕТРО...

Страници