Дейности

ВиК и пречиствателни съоръжения

"Трейс Груп Холд" АД има сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор и в сектора околната  среда.

Във водния сектор холдингът насочва усилията си в реализиране на проекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на нови водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, което от своя страна води до подобряване на качеството на живота на хората.

През последните години „Трейс Груп Холд” АД разширява своята дейност в сектора на околната среда и насочва усилията си към изпълнение на обекти по управление на отпадъците и защитата на почвите – инсталации за обезвреждане на битови отпадъци, изграждане на регионални депа за битови отпадъци, изграждане на съоръжения за предварително третиране, включително за компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци.Холдингът има капацитета да работи по адаптация на изменението на климата, превенция и управление на риска.

Холдингът участва в изграждането на обекти по ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”.