УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД е колективен орган за управление и представителство на Дружеството, състоящ се от 3 /трима/ души, които се избират и освобождават от Надзорния съвет на Дружеството, който може да ги заменя по всяко време. Изборът се извършва при условия и ред, определени от Търговския закон /ТЗ/ и Устава на Дружеството, като членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Възнаграждението и мандатът на членовете на УС се определят от Общото събрание на акционерите, в съответствие с Устава на Дружеството, Търговския закон и ЗППЦК. 

Членовете на УС имат еднакви права и задължения и отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.