Новини

Новини

5 Февр. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
27 Ян. 2010
Финансовият сайт DarikFinance.bg публикува днес корпоративен профил на „Трейс Груп Холд” АД.  Той представя актуална снимка и анализ на състоянието на дружеството от гледна точна на мениджмънта и от гледна точка на един от влиятелните инвестиционни посредници у нас – Булброкърс ЕАД.   Гергана...

Страници