„Трейс Груп Холд” АД стана едноличен собственик на „Инфрастрой” ЕООД

5 Февр. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че с решение № 20100126114721 в Търговския регистър в партидата на „Инфрастрой” ЕООД бяха вписани нови обстоятелства относно правния статут и управлението на дружеството.

„Трейс Груп Холд” АД придоби още един дружествен дял на стойност 2000 лева от капитала на „Инфрастрой” ЕООД, с което стана едноличен собственик на дружеството.

Капиталът на „Инфрастрой” ЕООД е в размер на 6000 лева, разпределен в три дяла по 2 000 лева всеки.

Освободен е Петър Стефанов Петров като управител на дружеството и на негово място е избран Венцислав Дилков Дилков, ЕГН 5908054047.

Дружеството ще се представлява заедно и поотделно от двамата управители – Цветан Иванов Цонев и Венцислав Дилков Дилков.

Венцеслав Дилков е завършил Технически университет - София, специалност машинен инженер. В професионалната си кариера е придобил управленски опит като изпълнителен директор на „Кайлъка Ресурс” АД Плевен, а по късно и на „Водно строителство 2000” АД Плевен. До избирането му за управител на „Инфрастрой” ЕООД е бил зам.-управител на дружеството.

„Инфрастрой” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД, което е специализирано в строителство и поддръжка на регионални инфраструктурни обекти. Дружеството участва в рехабилитацията на 45 километрова отсечка от път ІІ-34, Плевен – Никопол. Изпълнението на обекта приключи през м. декември 2009 г. и е на стойност 12 510 684.91 евро.