Водещо дружество на ТРЕЙС ще извършва ремонт на пътища в община Павел баня

5 Февр. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

На 02.02.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа с община Павел баня договор за „Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в община Павел баня, път ІV– 60049(SZR1134), път І-6 – с. Тъжа от км 0+000 до км 2+335.527 – І и ІІ етап”.

Средствата са предоставени по програма „Друга техническа инфраструктура” за 2009г. на МРРБ. Общата стойност на договора е в размер на 719 280 лева. Във връзка с частично осигурено финансиране за изпълнение на поръчката „Пи Ес Ай” АД ще започне изпълнението на „Първи етап, Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в община Павел баня, път – 60049(SZR1134), път І-6 – с. Тъжа от км 0+000 до км 2+335.527”, стойността на който е 193 069 лева. Срокът за изпълнение е 15 календарни дни.

Втори етап от поръчката е на стойност  526 211 лева и ще бъде изпълнен, когато бъде осигурено финансиране.

„Пи Ес Ай” АД е водещо дружество в структурата на „Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява големи инфраструктурни проекти. В момента дружеството изпълнява основните строително – монтажни работи на обект: „Рехабилитация на път І-6, участък „Мъглиж – Гурково” от км 319+561 до км 352+433 и участък „Гурково – Сливен” от км 352+433 до км 387+300.