„Трейс Груп Холд“ АД с нов договор по Националната програма за енергийна ефективност в Русе

16 Септ. 2016

На 13.09.2016 г.  „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко". Възложител на поръчката е Община Русе. Стойността на договора възлиза на 2 036 360,87 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е в рамките на 120 календарни дни. Изпълнител на проекта е Обединение „Згориград“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Инжпроект“ ООД. Финансирането на проекта е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради . Жилищната сграда ще бъде обновена чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които ще осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. През последните три години дружествата от групата на ТРЕЙС успешно реализират проекти по Националната програма за енергийна ефективност на територията