Дейности

  

Производство и контрол на качеството на материалите

Независими лаборатории

“Трейс Груп Холд” ежегодно инвестира средства в научноизследователска и развойна дейност.  Акредитираните лаборатории, с които разполага, осигуряват пълен качествен контрол на извършваните дейности и осигуряват необходимите изпитвания при въвеждане на нови типове настилки и материали. Дружеството разполага и с акредитирана независима строителна лаборатория, която е оборудвана с най-съвременни уреди и апарати, производство на фирми от Германия и Италия. Обхват на дейност: 

  • Измерване уплътненията на асфалтовите пластове
  • Окачествяване на почви
  • Изследване материали за трошенокаменни настилки
  • Изследване на битуми и асфалтови смеси, полимермодифицирани битуми. 
  • Лабораторията притежава единствения в България вискозиметър на Брукфилд за измерване на вискозитета на битуми.
  • Изготвяне на рецепти за асфалтови смеси
  • Окачествяване на изпълнени асфалтови пластове
  • Изготвяне на рецепти и окачествяване на бетонови смеси
  • Изготвяне на рецепти и окачествяване на циментостабилизирана основа

Лабораторията работи по български, американски, европейски и британски стандарти.