Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух

Проектът се финансира от: КОХЕЗИОНЕН ФОНД НА ЕС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 и БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
Бюджет: 8 470 438,62 лв.
Начална дата: 23 Апр. 2021
Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

 

      

На 23.04.2021 г. между ДП НКЖИ и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД  се подписа договор № 11402 за проектиране и изграждане на един нов пътен подлез и един нов пътен надлез в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух.

Обектът е част от проект:Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 - 2020 г. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и подобряването на проектните параметри и модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива ще повиши безопасността. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

Изпълнението на договора е разделено на три етапа, като първият е проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж, вторият е строителство и последният, касае процедури за въвеждане на обектите в експлоатация.          

Строителството обхваща изграждането на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново - Хан Аспарух, поради което строителните дейности са разделени в два подобекта:

-          Нов пътен подлез на км. 114+730 в железопътния участък Калитиново - Хан Аспарух. Подлезът е предвиден като монолитно стоманобетонно съоръжение, което ще се изпълни по открит способ с последващо засипване. Предвиден е с обща дължина 441.68 м, от които 111,00 м подземна част.

-          Нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново - Хан Аспарух. Надлезът е предвиден като триотворно съоръжение със сглобяемо монолитна връхна конструкция, съставена от предварително напрегнати стоманобетонови греди, обединени с монолитна пътна плоча. Фундирането ще се изпълни на изливни пилоти.  

При изпълнението на строителните дейности железопътната линия ще бъде в експлоатация. В тази връзка, Изпълнителят предвижда редица технически решения и мерки, които да не възпрепятстват нормалната експлоатация на линията. Една от тези мерки е ползването на влакови и електрически „прозорци“, както и успоредно изпълняване на видове СМР на двете съоръжения.

КОНСУЛТАНТ:

КОНСОРЦИУМ „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“ ДЗЗД (Обединение между фирмите „Ежис-Полша“ ЕООД, „Ежис-България“ ЕАД, „Евротранспроект“ ООД, „Инфра консулт груп“ АД и „МАП Интернасионал“ ООД)

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 550 календарни дни