Холдинг

Сертификати

              

      В “Трейс Груп Холд” АД е създадена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

              

        Ръководството на дружеството е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато подобрение и ефективност.

        “Трейс Груп Холд” АД и “Строителна Компания Трейс” АД отговарят на високите критерии, поставени от НАТО.  Двете дружества са включени в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към Министерство на икономиката и енергетиката.  “Строителна Компания Трейс”АД е едно от малкото дружества в Р България с издадено от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) „Удостоверение за достъп до национална класифицирана информация до ниво “Секретно” и уникален идентификационен номер. “Строителна Компания Трейс” АД е „организационна единица” с изградена „регистратура”, което й дава възможност да създава, получава, обработва и съхранява класифицирана информация до ниво “Секретно”(когато това се налага от естеството на изпълнявания проект).   

         „Трейс Груп Холд” АД счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност.        “Трейс Груп Холд” АД и “Строителна Компания Трейс” АД отговарят на високите критерии, поставени от НАТО. 

Двете дружества са включени в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към Министерство на икономиката и енергетиката.  “Строителна Компания Трейс”АД е едно от малкото дружества в Р България с издадено от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) „Удостоверение за достъп до национална класифицирана информация до ниво “Секретно” и уникален идентификационен номер. “Строителна Компания Трейс” АД е „организационна единица” с изградена „регистратура”, което й дава възможност да създава, получава, обработва и съхранява класифицирана информация до ниво “Секретно”(когато това се налага от естеството на изпълнявания проект).

         С по-горе посоченото и със специалистите си, притежаващи индивидуални удостоверения за достъп до национална класифицирана информация, “Строителна Компания Трейс”АД отговаря на всички изисквания по Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане и може да участва и участва в процедури за възлагане на обществени поръчки по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, където е необходим достъп до класифицирана информация с определено ниво на секретност. 

         Това дава право на дружествaтa да участват в процедури по Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), чрез Агенцията на НАТО по поддръжката и снабдяването (НАМСА). “Трейс Груп Холд” и “Строителна Компания Трейс” АД са участвали в международни търгове, организирани от страни, които са членки на НАТО: Германия, Чехия, Белгия и НАМСА, като страна домакин за страни, нечленуващи в НАТО:  Сърбия, Косово, Афганистан и др.