Новини за акционери

17 Окт. 2019
На 16.10.2019 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25%  от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД. Общата сума на договора за продажба на дяловете е...
26 Септ. 2019
На 25.09.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия е вписано ново обстоятелство по партидата на „Трейс Сърбия“ АД. На основание договор за преобразуване в съответствие с протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за предварително съгласие беше...
5 Авг. 2019
Уведомяваме Ви, че на 03.08.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано  преобразуване на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК...
12 Юли 2019
Уважаеми Дами и Господа, С настоящото ви уведомяваме, че на 10.07.2019 г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на дяловете на „Трейс Свиленград“ ООД, притежавани от „Трейс София“ ЕАД и „Трейс Пътно строителство“ АД на „Трейс Ямбол“ АД.  „Трейс София“ ЕАД продаде собствените си 6 дяла на...
8 Юли 2019
Уведомяваме Ви, че на 04.07.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от „Инфра Комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, и „Химколор“ АД, дъщерно дружество на „Инфра Комерс“ АД, искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на...
4 Юли 2019
На основание решение на Общото събрание на акционерите, взето на 26.06.2019 г., в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 04.07.2019 г. е вписан разширеният предмет на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД както следва:
22 Апр. 2019
С настоящото ви уведомяваме, че на 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева...
11 Апр. 2019
„ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427, с което „ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, ЕИК...
26 Март 2019
На 26.03.2019 г. в  Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „Инфра Комерс“ ЕООД е вписано увеличение на капитала с 395 000  лв. чрез записване на 3 950 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лв., разпределени в 4 000...
22 Март 2019
На 20.03.2019 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от дъщерните дружества „Трейс Сърбия“ АД и „Виор Велика Морава“ АД искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за даване на предварително съгласие за сключване на договор за преобразуване. Управителният...

Страници