Новини за акционери

14 Септ. 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014        Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
12 Септ. 2018
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че  на 12.09. 2018 г. Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД,на основание решение на Общото събрание от заседание, проведено на 31.01.2014 г.  взе следните решения: Прекратява действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала...
3 Септ. 2018
Уважаеми дами и господа, представители на медиите, По повод на обявеното в медиите от АПИ стартиране на строително-монтанжни работи на път Лот 17, Път II 16 “Мездра - Нови Искър”, участък 2 от км 22+550 до км 50+790,53 и участък 3 от км 50+790,53 до км 81+788,84, за отстраняване на констатирани...
30 Авг. 2018
Уважаеми дами и господа, уважаеми акционери, инвеститори и заинтересовани лица,
26 Авг. 2018
ПОЗИЦИЯ на „Трейс Груп Холд“ АД   ОТНОСНО: Изпълнението на рехабилитацията на на път II-16 "Мездра-Своге-Нови Искър" от км 0+000 до км 81+778.84  
15 Авг. 2018
 ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД УВЕДОМЛЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 20 август 2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД започва изплащането на дивидента за 2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към  05.07.2018 год. В съответствие с...
9 Авг. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  са постъпили следните уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които:
6 Авг. 2018
На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия е вписано преобразуване чрез вливане на „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е...
16 Юли 2018
Уважаеми дами и господа, Във връзка с публикувано уведомление за разпределение на дивидент за 2017 г. Ви уведомяваме, че в съответствие с чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК началната дата за изплащане се определя на 20.08.2018 г. Условията и редът за изплащане на дивидент остават както следва: Общата сума,...
21 Юни 2018
На редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, което се проведе на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент за 2017 г. при следните условия: Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в...

Страници