DarikFinance: Инвестициите в техника влияят върху ликвидността на TRACE

27 Ян. 2010

Финансовият сайт DarikFinance.bg публикува днес корпоративен профил на „Трейс Груп Холд” АД.  Той представя актуална снимка и анализ на състоянието на дружеството от гледна точна на мениджмънта и от гледна точка на един от влиятелните инвестиционни посредници у нас – Булброкърс ЕАД.  

Гергана Михайлова
27 януари 2010 10:42

Дружество: Трейс груп холд АД

Кратка история: Трейс груп холд АД е строителна компания с опит в изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Обединява 23 браншово обвързани компании в различни региони на страната. Води началото си от Окръжно пътно управление Стара Загора, което е основано през 1946 година. През 1993 година дружеството бива преобразувано в Пътстройинженеринг ЕООД, а за негов управител бива назначен настоящият му президент инж. Николай Михайлов. Дружеството става публично през 2007 година, а от 2009 е включено в базата на водещия индекс на БФБ SOFIX.

Акционерна структура: Капиталът на Трейс Груп Холд АД  е разпределен в 2 200 000 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Собственик на 80.5% от капитала на дружеството е Николай Михайлов.

Финансови данни по последен отчет: Към деветмесечието на 2009 година дружеството реализира 3.36 млн. лв. печалба и консолидирани приходи в размер на 112.4 млн. лв.

Мениджмънтът за дружеството: Цветан Цонев, Главен изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД

Какъв е отпечатъкът на кризата върху „Трейс Груп Холд” АД? Кои сектори на бизнеса ви пострадаха най-много, как се опитахте да се противопоставите на негативните влияния и може ли да се каже кои рецепти се оказаха успешни?

През последната една година най-тежко засегнатият сектор в групата на ТРЕЙС е пътното строителство, който е и с най-голям дял в нашата структура. Това наложи да извършим сериозни съкращения в пътностроителните фирми, както на работници, така и на административен персонал.

Доколко неразплатените задължения от страна на държавата се оказаха спънка в работата ви? Какви са очакванията ви за нормализиране на плащанията по такива проекти?

Според последните данни от Камарата на строителите в България държавата дължи на строителния сектор около 800 млн. лв., които са натрупани през годините. Неразплатените публични задължения доведоха за нас до огромни загуби, защото, за да поддържаме работещи фирмите, за да плащаме на доставчици, на банките – лизинги, да превеждаме заплатите на нашите служители и работници, ни беше необходим кредитен ресурс, по който, разбира се, плащаме лихви.
Добрата новина в тази посока е подписано в края на м. г. споразумение между КСБ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за изплащане на строителните фирми на 200 млн. лв. в рамките на първите три месеца на 2010 г.

Каква е готовността на дружеството да се върне към нормален капацитет на работа при първи признаци на съживяване на икономиката?

Дружествата ни, въпреки намалените обеми, не са спирали да работят. В същото време имаме възможност да наложим контрол над разходите, да оптимизираме работа като залагаме на обучението на кадрите, да  постигаме по-висока производителност на труда чрез внедряването на научни технологии в управлението на строителния процес. 
До този момент успяхме да запазим най-добре подготвените си кадри и в същото време да привлечем нови като предлагаме по-добри условия и по-добро заплащане, въпреки кризата. Намирането на най-добрите специалисти за точното място -  винаги е било и остава определящо в политиката ни за  управление на човешките ресурси. 

Успяхте ли да направите инвестиции в кризата - машини, техника, обучение на кадри, сътрудничество с партньори от чужбина?

Не сме спирали да инвестираме в нова техника и технологии, защото те са гаранция, както за постигане на по-високо качество, така и за постигане на по-добра цена при изпълнението на обектите.
През последните 2 години активно си сътрудничим с чуждестранни партьори. По няколко проекта работим с колеги от Италия, Германия и други европейски страни. В същото време Трейс Груп Холд АД разработва програма за активно участие на международния пазар на инфраструктурни проекти. През 2010 г. приоритетни остават страните от бивша Югославия, Близкия изток и Персийския залив.

Акцията на ТРЕЙС е една от най-поскъпващите на борсата през годината. Защо според вас инвеститорите й оказаха такава подкрепа?

Инвеститорите виждат в нашата акция сериозен потенциал за развитие и ние им благодарим за тази тяхна оценка. Съзнаваме, че когато борсите по целия свят се сриват и ситуацията е изключително динамична, е много важно да останем близо до тях, да продължим да бъдем открити като регулярно им предоставяме обективна информация за развитието на компанията.  

Към кои обекти, анонсирани като приоритетни от правителството, проявява интерес „Трейс Груп Холд” АД?

ТРЕЙС проявява интерес към всички обекти в областта на инженерната инфраструктура. Разбира се, за нас остава приоритет автомагистралното строителство. Смятаме, че имаме и опита, и възможностите да изградим всеки един от лотове, които вървят и за които предстоят търгове. Участието ни в метростроителството в София, както и останалите проекти по линия на ОП „Транспорт”, също остават водещи за нас. Сериозен интерес за нас са и обектите по линия на ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда” и ОП „Енергийна ефективност”.  Фирмите ни в страната продължават активно да се борят за общински проекти, за които има гарантирано финансиране.

Пазарът за „Трейс Груп Холд” АД

Цветелина Аврамова, Булброкърс ЕАД
Как кризата  се отрази на  „Трейс Груп Холд”  АД през тази  година? Кои според  вас бяха най-засегнатите  дейности в системата,  адекватни ли бяха  мерките на мениджмънта  за справяне със  затрудненията, имате  ли критики и  препоръки в това  отношение?

Както е видно и от последния отчет на компанията, дружеството е постигнало нетна  печалба в размер 3.360 хил. лева за деветмесечието , като не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства. Въпреки икономическите затрудненията в строителния бранш „Трейс Груп Холд” АД продължиха да следват своята инвестиционна политика – за обновяване на машинния парк и увеличаване на капитала в дъщерните дружества. Единствено през първото тримесечие на годината са реализирани едва 174 хил. нетна печалба, но това е тенденция, която се забелязва в отчетите и предполагам има сезонна обосновка. Може да се твърди че в условията на икономическа нестабилност, компанията демонстрира задоволителен ръст в приходите и нетната печалба.

Как "стои" дружеството  на пазара в сравнение с останалите му аналози в бранша?

Би могло  да се каже, че в сравнение с най-близките си публични аналози „Холдинг Пътища” и „Мостстрой”, ТРЕЙС макар и по-млада на пазара, е доста добре позиционирана по отношение на печалба и ликвидност. При преките публични конкуренти волатилността на нетната печалба е доста по-висока за последните няколко тримесечия в сравнение с ТРЕЙС Отделно при „Холдинг Пътища” и „Мостстрой” капиталовата структура буди известни тревоги, особено при Холдинга, където според последния отчет заемните средства превишават собствения капитал над пет пъти.
Трябва  да отбележа обаче, че за добра сравнимост трябва да се вземат представителни за бранша величини, които за съжаление не се изчисляват на национално ниво. 

Какви са шансовете на ТРЕЙС да вземе "парче от баницата" при отпушване на инфраструктурните проекти у нас?

През  изминалото деветмесечие Трейс успя да спечели конкурси за различни пътно-строителни и пътно-поддържащи проекти на регионално ниво; доказаната репутация, обновеният машинен парк и добре подготвените кадри на дружеството ще бъдат основни фактори за участието му в бъдещи проекти, финансирани от европейските фондове /Строителите очакват над 2 млрд. евро по европейски програми през 2010 г./. В подкрепа на това е и най-прясната новина, че Трейс груп холд ще изпълни втори етап на интегрирания воден проект на София, който е финансиран по програма ИСПА.

Оправдават ли  се очакванията към задграничните инициативи на компанията - заявената готовност за работа покрай олимпиадата в Сочи и дъщерното дружество в Оман?

Известно  ми е желанието на ТРЕЙС да развие дейността си в Русия, Сърбия, Косово, Македония, и Близкия Изток както и наличието на дъщерното дружество в Оман, но какъв е приносът на последното към приходите на компанията, както и доколко се оправдават задграничните й инициативи за съжаление не мога да кажа. Известно е също, че Трейс Холд е част от сдружението „Български строител”, чиято цел е участие на български строителни фирми в изграждането на Олимпийски обекти в Сочи.

Съзирате ли нещо  тревожно в отчетите  към деветмесечното? Съдържат ли те предупреждения за опасност от ликвидна криза или някакъв други финансов проблем? 

Отрицателният паричен поток би могъл на пръв поглед да се интерпретира като знак за потенциални ликвидни проблеми на компанията. По-внимателен анализ показва, че влошаването се дължи най-вече на редукция в приходите от заеми и ръст в размера на палетните лихви, такси и комисиони. На по-предпазливия инвеститор би направило впечатление съотношението между съвкупен дълг и собствен капитал на компанията, което се увеличава до 1.5  за последното деветмесечие основно заради нарастване на краткосрочните задължения. По всяка вероятност стойността на показателя е свързана с  разходите за машини и съоръжения през първата половина от годината, които са оформени като оперативни лизингови договори. От друга страна се отчита леко влошаване на коефициента на текущата ликвидност спрямо 2008, като показателят намалява до 1.37 спрямо 1.99 за същия период миналата година.

Какво подкрепя  цената на акцията  в момента и  какъв е коментарът  Ви върху движението  в котировките  през годината? 

Доста висока е корелацията между SOFIX и Трейс груп холд, като за изтеклата година е близо 0.98. Би могло да се каже, че движението при компанията изпреварват в малка степен тези на индекса. През втората половина от годината Трейс груп холд поскъпна с близо 200% от дъната от февруари – март. Интересът към нея бе провокиран и поддържан от привлекателността на сектора, добрият фирмен фундамент и благоприятните анонси свързани с постоянно новите проекти и амбиции на компанията.

Пълният текст на корпоративния профил можете да тук