„Трейс Груп Холд” АД ще ремонтира два надлеза в София

1 Юли 2009

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 29.06.2009 г. „Трейс Груп Холд” АД сключи със Столична община договори за ремонт на два надлеза. Първият договор е за изпълнение на обект: Ремонт на надлез по ул. „Адам Мицкевич” при Бакърена фабрика и е на стойност 1 607 504.29 лева с ДДС. Срокът на изпълнение е 210 календарни дни от подписването на протокол за започване на СМР и осигуряване на финансиране. Вторият договор е за изпълнение на обект: Ремонт на надлез на ул. „Черковна” над ж.п. ареала и бул. „Ген. Д. Николаев” на стойност 1 433 273.73 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 78 календарни дни от подписването на протокол за започване на СМР и осигуряване на финансиране. Рехабилитацията на двата надлеза включва ремонт на носещите стоманобетонови конструкции и подсилването им с армиран бетон, ще бъдат направени съоръжения за отводняване, ще се положи нова пътна настилка и ще се монтират нови парапети и допълнителна предпазна ограда.