Трейс сключи договор за изграждане на канализацията на асеновградския квартал Долни воден на стойност 1,9 млн. лв.

1 Юни 2009

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 03 юни 2009 г. бе сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на канализация на битови отпадъчни води на кв. Долни Воден, Асеновград” между Община Асеновград и „Трейс – Асеновград” ДЗЗД. Договорът е на стойност 1 988 570.25 лв. Финансирането е осигурено от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Срокът за извършване на строително-монтажните работи на обекта е 268 календарни дни. Той започва да тече от датата на превеждане на първия транш парични средства (без авансовите такива) и спира да тече до следващия транш. Изтичането на срока се обвързва с пълното усвояване на предвидените средства за довършване на обекта. Партньори в “Трейс – Асеновград” ДЗЗД са „Пи Ес Ай” АД – водещ партньор, и „Трейс – Пловдив” ЕООД, и двете от групата на „Трейс Груп Холд” АД. „Пи Ес Ай” АД е с установени позиции в строителството на ВиК обекти. Само през 2008 г. са изпълнени обеми по обекти във ВиК сектора на стойност 6 705 010.91 лева. Завършени са обектите - „Изграждане на битово – фекална канализация, с. Богомилово, Стара Загора; Изграждане на водопроводна мрежа на Стара Загора, ЛОТ 1,2,3,5; Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Н. Загора. Продължава изграждане на канализационната мрежа в кв. „К. Ганчев”, Стара Загора. В момента „Пи Ес Ай” АД извършва и основните строително – монтажни работи на обект: Рехабилитация на път І-6, участък „Мъглиж – Гурково” от км 319+561 до км 352+433 и участък „Гурково – Сливен” от км 352+433 до км 387+300. „Пи Ес Ай” АД е водещ партньор в Обединение „Метро Младост”, което изпълнява обект : „проект за разширение на метро софия; първи диаметър; участък: ж.к. „младост і” (метростанция 13) - бул. „цариградско шосе” (метростанция 19) с подземен паркинг” на стойност 221 970 879, 60 лв. „Трейс Пловдив” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е свързана с текущ ремонт и поддържане на пътища, изграждане на градски и общински комуникации и инфраструктурата около тях, зимно поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност. Фирмата предлага и всички видове услуги, извършвани със строителна и друга техника. В момента ”Трейс Пловдив” ЕООД изпълнява обекти на стойност над 11 млн. лв.