Трейс подписа договор за рехабилитация на общински път в община Поморие

5 Юли 2023

ОБЕКТ:„Рехабилитация на общински път BGS 1145 "Медово – Бата - Страцин",  участък от км 0+000 до км 14+800“

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ "ДРУМ 2022", което включва :

v  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 50%

v  „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД – 50%

Възложител:ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Стойност на договора:10 676 889,86 лева без включен ДДС

Номер и дата на договора:Д-261/04.07.2023г.

 

Договорът се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като за изпълнението му няма осигурено финансиране. Финансирането може да се осигури еднократно или поетапно до размера на стойността на договора, като Възложителят не се ангажира със срок за осигуряване на пълното финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.

Стартирането на дейностите по договора започва след осигуряване на пълно/частично финансиране от страна на Възложителя за неговото изпълнение, удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.

Кратко описание на обекта:

В ситуационно отношение разглеждания участък от пътя се развива в равнинен до хълмист терен.Ситуационните елементи на пътя извън населените места отговарят на проектна скорост 50км/ч.

Обектът е разделен условно на два участъка:

*в първият участък пътната настилка е проектирана с широчина 6.00 м., две маркиращи ивици от асфалтобетон с широчина по 0.25 м. и два банкета по 1.25 м.

*във вторият участък (път извън населените места до края на обекта) широчината на асфалтовата настилка е 6.00 м; банкетите са по 1.00 м. ;маркираната  ивица е 0.25 м.

Банкетите ще се изградят от несортиран трошен камък 0-25 с дебелина 10 см .

Проектът включва и ремонтни дейности в границите на населените места ( с.Медово, с.Бата и с.Страцин):

-          фрезоване на повърхностния износващ пласт със средна дебелина 3 см. и полагане на нов износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 5 см.;

-          демонтиране на бетоновите бордюри и монтиране на нови бетонови бордюри 18/35;

-          демонтиране на тротоари и изграждане на нови от двете страни на уличното платно;

При изпълнението на обекта трябва да изготви технологичен проект за хомогенизиране на участъците с дължина 50-100 м за изравнителни пластове и от 250-350 м за полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон.

Отводняването на пътя в разглеждания участък не е добро. Предвидено e почистване на втока и оттока на съществуващите малки съоръжения, както и изграждане на нов тръбен водосток.

Предвижда се изграждане на 8 броя тръбни водостоци при заустванията на селскостопанските пътища. Всички съществуващи окопи се предвижда да се почистят, изкопаят и профилират.

Изготвен е проект за изпълнение на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

За осигуряване на безопасността на движението по цялото продължение на участъка от общинския път където има съществуваща стоманена предпазна ограда се предвижда изграждане на нова ограничителна система до външният ръб на платното за движение.

 

По трасето на пътя има изградени общо 3 големи съоръжения, 2 от които имат нужда от ремонт:

-Плочогредов мост с отвор 15 м при км. 1+536,60

Предвижда се подмяна на парапета и стоманената ограда с нови елементи отговарящи на изискванията за безопасност на движението,както и ремонт на парапетната плоча.

 

-Плочест мост с отвор 2 X 4.5 м при км. 12+707,18

Предвижда се подмазване на откритите части от носещата армировка на плочестите елементи с циментов разтвор, както и третирането и с ръждопреобразуващи и антикорозионни бои. Радието ще се укрепи, като се запълни и подравни със скална маса  и се облицова с бетон и ломен камък. Върху покривните плочи и крилата се предвижда да бъде монтирана комбинирана ограничителна система.