ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

26 Май 2022

 

 

 

            Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ № 12, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА общо събрание на акционерите на 28.06.2022 г., което ще се проведе от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 часа координирано универсално време (UTC)в гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12,  при следния дневен ред:

 

1.       Годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

                                                                                                                                  

2.       Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2021 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

 

3. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2021 г.

 

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2021 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва:  Печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 2 290 086,11 лв. (два милиона двеста и деветдесет хиляди осемдесет и шест лева и единадесет стотинки) ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“ на дружеството.

 

5. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

 

6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

 

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2021 г.

 

8. Определяне на променливо възнаграждение на Зам. Председателя на УС и Изп. Директор и определяне на ред и условия за заплащането му на основание чл. II т. 2.1 на Политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливо възнаграждение на Зам. Председателя на УС и Изп. Директор в размер на 210 000 лв. (двеста и десет хиляди лева).

Така определеното възнаграждение ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2022 г.

 

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Калин Апостолов Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома № 0657 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.

 

10. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.

 

          Уникалният идентификационен код на събитието е BGT5720220628TRACE.

          ISIN кодът на емисията акции на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, ЕИК 123682269, е BG1100049078.

 

            Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД кани всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото редовно общо събрание.

Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в редовното общо събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14.06.2022 г. - 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 24 200 000 двадесет и четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв., от които 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 броя собствени акции. Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в редовното общо събрание на акционерите. Общият брой гласове в редовното общо събрание е 24 193 721 (двадесет и четири милиона сто деветдесет и три хиляди седемстотин двадесет и един).

 Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси по време на самото oбщо събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на редовното общо събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най – късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайната дата за упражняване на правото на акционерите по чл. 223а от ТЗ е 13.06.2022 г.  

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Редовното общо събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо.

            Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 10:00 часа, на мястото, където ще бъде проведено.

            Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност.

            Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

            Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Редовното общо събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за Редовното общо събрание на дружеството.

           Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства:  пълномощно може да бъде представено от пълномощника при регистрацията или да бъде изпратено най-малко един ден преди деня, в който се провежда Редовното общо събрание на имейл адреса на дружеството – tracegroup@trace.bg, В случаите, в които пълномощното се изпраща чрез имейл е необходимо то да бъде сканирано във формат pdf и да бъде получено най-късно до 17:00 часа в деня преди заседанието.

„Трейс Груп Холд“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, получени на електронната поща tracegroup@trace.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя.

Удостоверенията и пълномощните за представителство в Редовното общо събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език. При противоречие между текстовете, за верен се приема текста на български език.

            Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Редовното общо събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД на адрес: гр. София, район Триадица, ул. „Никола Образописов” № 12, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.tracebg.com/ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

            При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 14.07.2022 г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 часа координирано универсално време (UTC)на същото място и при същия дневен ред. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас на датата на провеждане на общото събрание по предходното изречение имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 30.06.2022 г. - 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание.