Инж. Цветан Цонев представи напредъка в изграждането на ЛОТ 2 на АМ „Тракия”

1 Апр. 2011

Обединение "Магистрали Трейс" завърши 7 етапа от строителството на лот 2 на АМ „Тракия”.Това съобщи инж. Цветан Цонев, Главен изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" по време на панела "Пътища, магистрали, тунели и мостове", който се проведе в рамките на Шестата годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България 2011. Приоритети 2020". В своето изложение инж. Цонев представи опита на ТРЕЙС в управлението на големи инфраструктурни обекти. „ЛОТ 2 има характеристиките на голям инфрастуктурен обект и управлението му изисква мениджърски умения за насочване и координиране на човешки и материални ресурси за срока на изпълнение на обекта, чрез използване на съвременни техники за управление с цел постигане на предварително определените дейности, разходи, време, качество и удовлетвореност на участие”, заяви в експозето си инж. Цонев. По думите му най-важната задача на ръководителя на обекта е да управлява съотношението между времето, обема, качеството и стойността на извършваните работи, за да могат да бъдатг изпълнени договорните условия. Инж. Цонев не скри, че пред екипа, ръководещ изпълнението на работите на ЛОТ 2 на АМ „Тракия”, има редица предизвикателства, които изискват бързи решения от страна на Изпълнителя. За разлика от договорите за изпълнение на другите два лота, договорът на Обединение "Магистрали Трейс", предвижда всички изненади и рискове, в това число геоложки, археологически, подземна инфраструктура, да се поемат от Изпълнителя. „Това наложи нов подход в отношенията Възложител - Изпълнител, а именно: Всички претенции и искания към Възложителя са единствено и само с цел по-бързо и всеобхватно решаване на появили се изненади и технически въпроси, без това да води до увеличаване на срока за изпълнение и цената на договора”, обясни инж. Цонев. Обединение "Магистрали Трейс" завърши 7 етапа от строителството на лот 2 на АМ „Тракия”. Изпълнени са следните видове дейности: - Приключен изкоп хумус и неподходящи почви по директно трасе по цялата дължина, включително пресичанията на пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа. - Завършен насип на участък км 210+100 – км 216+000 включително и изпълнен насип зона А. - Изпълнени пластове насип в останалата част от обекта, включително и страничните пътища, като степента на изпълнение на насипите е 60% от количеството за изпълнение. - Изпълнена трошенокаменна настилка от км 210+700 – км 215+000 дясно платно. - Изпълнява се пласт цименто-стабилизирана основа в участъка км 210+700 – км 215+000. - Работите по отводняване – водостоците са завършени над 50%. Изпълняват се отводнителни окопи. - Работите по "Напоителни системи" са завършени над 70%, включително входно-изходните съоръжения и изместването на канали. - Реконструкции на съобщителни кабели и електропроводи – завършени 100%. - Работите по изграждане на мостове: приключен изкоп за съоръжения; изпълнени фундаменти на всички мостови съоръжения – общо 20 броя; изпълнен обратен насип на изкопите за фундаменти; изпълнени са стълбовете и устоите на 16 броя мостове; монтирани са 168 мостови греди; изпълнена е пътната плоча на мост при км 226+800 и са завършени 50% от работите - кофраж и армировка - по пътна плоча на мост при км 241+600. - Изпълнен е пробен участък от битумизирана основа. Изпитани са материали за модифицирани на битум от различни производители. Персоналът, зает с изпълнението на работите е над 1000 души, като в това число не се включват операторите на пътно-строителна техника, съобщи още Цветан Цонев.