Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Интегриран воден проект на Стара Загора

Проектът се финансира от: ОП "Околна среда"
Бюджет: 32 354 245,82 лева
Начална дата: 19 Юли 2013
Крайна дата: 19 Дек. 2014
Възложител Община Стара Загора
Изпълнител Обединение "Воден проект Стара Загора"

Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители", по приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жит. и в населени места с под 2000 екв. жит., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

Бенефициент е Община Стара Загора. Стойността на проекта е 40 399 582 лв.

Кохезионен фонд: 31333 916 лв. Национално съфинансиране: 7 833 479 лв. Финансиране от Община Стара Загора: 1232187 лв.

Строителният договор е на стойност 32 354 245,82 лв.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

Изпълнител на проекта е Обединение „ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА”  са  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД - водещ партньор, „ПИ ЕС АЙ“ АД, ВОДСТРОЙ 98 АД и ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД.

Целта на проекта е изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.

Проектът е насочен към:

- Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на Пречиствателната станция за отпадъчни води и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово;

- Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и кв. АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компрометиране на нейната работа;

- Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв. АПК.

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да се реализират следните обекти от канализационна и водоснабдителна мрежа на гр. Стара Загора и с. Богомилово:

- Главен колектор II', Главен колектор I (OK525-519-4616-4615-830) и отливен канап на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16; - Главен колектор VII (РШ47-Дъждопреливник VII-3-РШ51);

-Отливен канал на Дъждопреливник VII-З;

- Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад";

- Канализация на кв. АПК;

- Водоснабдяване в кв. АПК;

- Канализация с. Богомилово.