Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Доизграждане на АМ "Хемус"

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бюджет: 31 950 309 лв.
Начална дата: 26 Септ. 2011
Крайна дата: 19 Авг. 2013
Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”
Изпълнител Обединение "Хемус А2"

Проект: АМ „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна”  (Транс-европейски транспортен коридор IV)

Участък: 
„Софийски околовръстен път – пътен възел Яна”, км 0+000 - км 8+460

Финансиране: Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”.

Изпълнител на обекта е Обединение "Хемус А2", с водещ партньор "Трейс Груп Холд” АД и парнтьори - "Конструктор Инженеринг”, Хърватия и "СК-13 Пътстрой” АД. Надзорът се осъществява от "Трансконсулт - БГ"  ООД.

Разработката обхваща директното трасе на АМ „Хемус” от Околовръстния път на София /км 0+000/ до пътен възел Яна на км 8+500, където се включва в съществуващата автомагистрала.

Началото на обекта започва на км 0+000 – където се пресичат Софийски околовръстен път и Ботевградско шосе, автомагистралата се развива по нов терен, на км 0+833 подземна връзка пресича магистралата, в участъка между км 1+700 и км 2+500 трасето на автомагистралата преминава през водно препятствие и утайници, получени в резултат на добити значителни количества инертни материали, в участък на действаща до 2010 г. концесия за добив на инертни материали.по трасето на АМ „Хемус”, пресича река Лесновска при км 3+040, развива се успоредно на дигата на хвостохранилището при Челопечене, пресича пътищата „Долни Богров – Ботунец” при км 4+800 и „Ботунец – Горни Богров” при км 6+809 и се включва във вече изградената част на автомагистрала „Хемус” чрез пътен възел „Яна” на км 8+500.
 
Техническия проект се състои от следните обособени части:
 • Част „Пътна”
-       директно трасе от км 0+000 до км 8+500
-       пътен възел с път I-6 при км 1+454,37
-       реконструкция на път за сметището на км 1+990,84 с надлез над АМ
-       реконструкция на път „Долни Богров – Ботунец” на км 4+800 с подлез
-       реконструкция на път „Ботунец – Г. Богров” на км 6+809,87 с надлез над АМ
-       пътен възел „Яна” при км 8+500
-       ОКС – Приложение Y
-       Количествени сметки
-       Организация на движението
 • Част „Големи съоръжения”
-       подлез при км 0+832
-       надлез при км 1+450;
-       надлез при км 1+990;
-       мост над р. Лесновска при км З+040;
-       подлез при км 4 +800
-       надлез при км 6+810;  
-       мост над хвостопровод при км 8+000
 • Част инженерни мрежи
-       "Реконструкция на ел.проводи 20 kv;
-       "Реконструкция на ТТ и ОК кабели;
-       "Реконструкция на ВЛ 110 kv „Металургия –Кривина” при км 1+638;
-       Водопровод при км 7+160
 • Част Пресичане на Деривацията на Комбинат „Кремиковци” и магистрален газопровод
 • Част „Геодезия”
 • Част „Геология”
 
По проект се предвижда:
 • Габаритът на автомагистрала „Хемус”-  А – 29:  

-     По две ленти за движение във всяка посока  - 2 х 3.75 м; 
-     Водещи ивици - 0.75 м; 
-     Аварийни ленти ( във всяка посока ) – 2 х 2.50 м; 
-     Банкети – 2 х 1.25 м; 
-     Средна разделителна ивица – 3.50 м;

 
 • Конструкция на пътната настилка:
-     плътен асфалтобетон/с полимермодифициран битум/       -    4 см 
-     неплътен асфалтобетон/с полимермодифициран битум/  -    6 см
-     битумизиран трошен камък                                                         -  18 см
-     пътна основа от несортиран трошен камък                           -   42 см
-     зона „А” трошен камък с материал група А-1                         -   50 см.
Общ напредък на проекта към 24 октомври 2012 г.
 
За изпълнението на Автомагистрала /А2/ „Хемус“ от Софийски околовръстен път до Пътен възел „Яна“ строителството е разделено на 8 етапа, като в технологична последователност са заложени видовете строително-монтажни работи. Изцяло сме завършили заложени СМР в първите пет етапа, към момента се работи по изпълнение на шести и седми етап.

Основните позици, които най-реално отразяват физическия напредък:
 
 • Изкоп:                                                 99 %
 • Насип:                                                 71 %
 • Материали от група А-1-а:             56 %
 • Несортиран трошен камък:          29 %
 • Малки съоръжения:                        88 %
 • Големи съоръжения:                     73 %
 • Инженерни мрежи:                         86 %