Новини

Новини

9 Ян. 2018
На 25.12.2017 г. „Трейс ПЗП Враня“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД,  подписа договор за обект: „Изграждане на стоманенобетонен мост над река Власина в МЗ Конопница, Р Сърбия“. Възложител е община Власотинце, Република Сърбия, която финансира изпълнението на проекта. Стойността на...
9 Ян. 2018
Във връзка с оповестена информация за придобиване чрез публичен търг на недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14, местност ПЗ „Илиянци – изток“ от  „Трейс Груп Холд“ АД Ви уведомяваме, че е допусната техническа грешка в стойността на имота. Цената, на която е придобит имота е 3 629 883, 20 /...
3 Ян. 2018
На 22.11.2017 год. „Трейс Груп Холд“ АД  подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ” във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,...
3 Ян. 2018
На 14.12.2017 г. „Родопа Трейс“ ЕАД подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“ във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези,...
21 Дек. 2017
На 16.12.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД избра да отпразнува предстоящите коледни и новогодишни празници с пленителната криминална комедия на Теди Москов „Редки тъпанари“ на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“. Типично италианският неореалистичен сюжет на лентата „Неизвестни извършители“ (I...
20 Дек. 2017
На 18.12.2017г. „Трейс Груп Холд“ АД придоби чрез публична продан недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14 със следното описание: Поземлен имот, находящ се в гр. София, район Сердика, ул. „Пробуда“ № 14, съставляващ имот с планоснимачен номер 517, от квартал 2, по плана на гр. София, местност...
20 Дек. 2017
На 19.12.2017 год. в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на дружествата „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и “ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832  в „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762, което става...
12 Дек. 2017
„Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е регистриран с идентификационен номер 29507490 и ЕИК 110364127 на 06.12.2017 г. в Търговския регистър на Р Сърбия. Адресът му на управление е локализиран в гр. Белград, бул. „Княз Милош“ № 9, ет. 5. Предметът на „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е свързан с...
24 Ноем. 2017
По повод публикации и коментари по отношение реконструкцията на бул. „Дондуков“ и направените оценки по отношение работата на инженерите и строителите, "Трейс Груп Холд“ АД излиза със следната позиция: Холдингът приема възможностите граждански сдружения да следят и коментират извършването на...
9 Ноем. 2017
На 02.11.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Пи Ес Ай“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, бяха вписани обстоятелства във връзка с промени в управлението, наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството. Наименованието се променя от „Пи Ес Ай“ АД на  „Трейс...

Страници