„Трейс Груп Холд” АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 2 януари, 2017 година

24 Ноем. 2016

„Трейс Груп Холд” АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 02.01.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, при следния дневен ред:

  1. Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството, по предложение на Съвета на директорите.

  1. Прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на мандата и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

3. Избор на членове на Надзорния съвет. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на НС и УС.

Проект за решение:

3.1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД:

-          проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов,

-          акад. Антон Николов Дончев, /независим член, по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/;

-          Манол Пейчев Денев,

3.2. Общото събрание на акционерите избира членовете на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, посочени в т.3.1 от този протокол  и на УС за срок от 3 /три/ години, съгл. чл.233, ал.2 от ТЗ.

3.3.  Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста/ лева.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

5. Определяне на размера на гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, съгл. чл.240 (1) от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

6. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 19.12.2016г. – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Цялата информация за Извънредното общо събрание на акционерите можете да намерите тук.