„Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон в Румъния

26 Апр. 2021

Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти, „Трейс Груп Холд“ АД на 23.04.2021 г. регистрира клон на дружеството в Министерство на правосъдието, Национален търговски регистър в Букурещ със следните идентификационни данни:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД СОФИЯ КЛОН БУКУРЕЩ

Седалище: гр. Букурещ, Сектор 2, ул. Пъринцеле Галериу 9

Уникален регистрационен код: 44172768 от 23.04.2021

Сериен номер в Търговския регистър: J40/7473/2021 от 23.04.2021

Уникален европейски идентификатор (EUID) ROONRCJ40/7473/2021

Основен предмет на дейност: строителство на пътища и автомагистрали и жп строителство.