„Трейс Груп Холд“ АД регистрира дружество в Република Молдова

3 Апр. 2020

На 01.04.2020 г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ /„Trace Company“ S.R.L./ с идентификационен номер IDNO 1020600013973.  Седалището и адресът на управление са в Република Молдова, община Кишинев – офис 3, ул. Прунчул 1/1, гр. Ватра, общ. Кишинев. Управител е Андриан Маджеру.

Г-н Андриан Маджеру притежава богат опит в консултирането при разработване на инвестиционни проекти в областта на пътната инфраструктура, възобновяеми източници на енергия, транспорт, регионално развитие и др. През последните няколко години е Регионален представител на Euronova Energies SA, Geneva Swiss в Румъния и Молдова. Завършил е Технически университет в Молдова със специалност „Технология на машиностроенето“.                                    

„Trace Company“ S.R.L. има предмет на дейност строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност; извършване на всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и други дейности.