„Трейс Груп Холд“ АД преструктурира свое дъщерно дружество с цел проучване на пазара в Украйна

6 Апр. 2017

„Трейс Груп Холд“ АД направи промени в статута на дъщерното си дружество „Евротранс лоджистикс“ ЕООД, които влязоха в сила от 4 април, 2017 г. Наименованието му се променя на „Трейс Украйна“ ЕООД.

Седалището и адреса на управление на дружеството се променят на „гр. София 1408, район „Триадица”, ул. „Никола Образописов" №12“. Предметът на дейност е „Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти и др.“ Приет е нов Учредителен акт на дружеството.

За управители на дружеството са избрани Теодор Димитров Одрински и Андрий Александров.

Теодор Одрински работи в структурата на „Трейс Груп Холд“ АД от 2014 г. като административен директор в „Трейс ПЗП Враня“ ООД. Завършил е НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Специализирал е в УНСС София, специалност „Управление на европейски проекти“. От 1994 г. работи в сферата на търговията и финансите. Притежава богат опит в управлението и финансирането на проекти.

Андрий Александров е завършил Киевски икономически университет, специализирал е в Руския държавен университет за търговия и икономика, специалност „Финанси“. Първоначално работи в предприятия от сферата на металургията на ръководни длъжности.  От 2001 г. до 2004 г. е бил в структурата на „Нафтогаз Украйна“, където две години е управител на представителството му в Ирак. По–късно работи за Министерството на икономиката и европейската интеграция на Украйна в Багдад, а в последствие в Киев. От 2007 г. до 2011 г. е бил генерален директор на Консорциум „Naftogaz Middle East“ в Обединените арабски емирства, а след това продължава професионалната си кариера в „Zakordonnaftogaz’’ SC.

Промените бяха направени във връзка с политиката на „Трейс Груп Холд“ АД за разширяване на международната дейност на групата. В резултат на предварителни проучвания на пазара в Украйна се установи, че е налице потенциал за разширяване на дейностите на холдинга. Основна цел на „Трейс Украйна“ ЕООД ще бъде задълбочаване проучванията на пазара във всички аспекти – строителен, търговски, административен, финансов, юридически и т.н.

В резултат на подписано споразумение между Украйна и Международната банка за възстановяване и развитие на страната е отпуснат заем от 330 млн. долара. Част от тези средства ще се използват за финансиране на големи проекти в инфраструктурното строителство в съответствие с изискванията на FIDIC /Международна федерация на инженерите-консултанти/. Предвид дългогодишния опит на „Трейс Груп Холд“ АД в управлението и изпълнението на подобни проекти, както в България, така и зад граница, считаме, че компанията има конкурентни предимства за спечелване на някои от тях.

„Трейс Груп Холд“ АД започна преговори с държавни дружества, които експлоатират пътната мрежа в Украйна. „Трейс Украйна“ ЕООД ще представлява „Трейс Груп Холд“ АД на територията на Украйна и ще управлява дейностите на регионално ниво.