Трейс ще реконструира надлез над жп линия в Стара Загора

3 Окт. 2017

На 28.09.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на „Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора”. Обектът е част от „Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ” по процедура: BG11RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”.

Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора, а стойността на договора възлиза в размер на 4 297 195,80 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 270 календарни дни.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на пътното съоръжение, както и възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и отводняването на уличната настилка на пътния надлез по бул. „Патриарх Евтимий“ и под мостово съоръжение по бул. „Славянски“, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на мостовите съоръжения и уличната настилка в обхвата на съоръжението. Обхватът на проектното решение е от ул.“Братя Жекови“ до северната граница на Южната промишлена зона с дължина 550м. Предвижда се реконструкция на три мостови съоръжения и изграждане на нови кръгови кръстовища.