"ТРЕЙС РОУДС" ЕАД се вля в "ТРЕЙС СОФИЯ" АД

28 Май 2013

На 22.05.2013 г. в Търговския регистър по делото на „Трейс София” АД бяха вписани следните промени:

Общото събрание на акционерите прима и одобрява преобразуването чрез вливане на „ТРЕЙС РОУДС” ЕАД в „ТРЕЙС СОФИЯ" АД. Преобразуването влиза в сила от датата на вписването в Агенцията по вписванията  - 22.05.2013 г.  като в резултат на вливането:

- Приемащото дружество „ТРЕЙС СОФИЯ" АД продължава дейността си под правно-организационната форма на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.

- Преобразуващото се  дружество „ТРЕЙС РОУДС” ЕАД прекратява съществуването си като отделно юридическо лице, без да се извършва ликвидация;

- Приемащото дружество „ТРЕЙС СОФИЯ” АД по силата на закона става универсален правоприемник на цялото имущество на „ТРЕЙС РОУДС” ЕАД, като всички активи и пасиви на „ТРЕЙС РОУДС” ЕАД преминават върху „ТРЕЙС - СОФИЯ” АД.

Във връзка с вливането се увеличава капитала на "ТРЕЙС - СОФИЯ" АД от 53 500 лева на 55 100 лева, чрез издаването на 16 /шестнадесет/ броя нови акции, всяка на стойност 100 лева.

С оглед защита на интересите на акционерите и запазване на съотношението на притежаваните от тях акции в имуществото на Приемащото и Преобразуващо се дружества преди преобразуването, съотношението на собствения капитал на Приемащото и Преобразуващото се дружество след извършване на вливането е, както следва:

-  „ПИ ЕС АЙ” АД, ЕИК 833175762 притежава съответно 500 /петстотин/ броя обикновени акции на приносител, всяка с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.

- „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, ЕИК 123682269 притежава съответно 51 /петдесет и един/ броя обикновени акции на приносител, всяка с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.