Трейс намали капитала на дъщерното дружество „УСМ“ АД

26 Апр. 2017

В Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „УСМ“ АД е вписано ново обстоятелство, отнасящо се за размера на капитала на дружеството.

Капиталът му  е намален от 7 871 472 лева на 3 935 736 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите  oт 2 лв. на 1 лв. всяка. В резултат на намаляването капиталът на „УСМ“ АД е на стойност 3 935 736 лева, разпределен в 3 935 736 броя безналични, поименни, обикновени акции  с номинална стойност  от 1 лв. всяка. Със средствата от намаляването на капитала ще бъдат покрити загуби  от минали години, а остатъкът ще се разпредели в резерви на дружеството. Основната цел на намаляването на капитала е покриване на загуби от минали години и увеличаване на резервите. По този начин интересите на кредиторите не се засягат, а намаляването на капитала е извършено в съответствие с чл. 202, ал. 2 от ТЗ.