"Трейс Груп Холд" АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 16 юни, 2017 година

12 Май 2017

„Трейс Груп Холд” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, при следния дневен ред:

1.      Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

2.     Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.  и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Галин Николаев Михайлов, Боян Стоянов Делчев, Николай Костадинов Вълев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

 3.      Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016г.;

5.      Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

6.      Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във фонд „Развитие“.

 7. Приемане на правилник за работата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от  Одитния комитет правилник за работата му.

8. Промени в състава на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следните лица: ст. н. с. Марин Радославов Тодоров, Светла Стоилова Черийска и Кирил Петков, а на тяхно място избира нови членове: Бойка Станимирова Георгиева; Калин Апостолов Апостолов и Христо Савчев Христов.

9. Избор на регистриран одитор за  проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - “ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ” ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК  200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Константин Величков” № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Цялата информация за редовното общо събрание на акционерите можете да намерите тук.