Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Изграждане на Научно-технологичен парк

Проектът се финансира от: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
Бюджет: 4,789 млн. лева
Начална дата: 24 Юли 2014
Крайна дата: 26 Септ. 2016
Възложител "София Тех Парк" АД
Изпълнител ДЗЗД "Експо Тех парк"

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Eкспериментариум и посетителски център с пешеходен мост“, част от проекта "Научно-технологичен парк"

Проектът се реализира по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С000.

Реализирането на обекта включва проектиране и строителство на експериментариум и посетителски център с пешеходен мост. Обектът е със стратегическо местоположение в Научно-технологичния парк и има функция на входно разпределителен център за целия комплекс.

Сградата е предназначена да посреща и информира идващите на територията на Научно-технологичния парк, както и да предоставя изложбена площ. Тя ще бъде с РЗП от 3787 кв. м и ще се състои от приземно ниво, междинно ниво и две експозиционни нива, разположена в паркова среда по протежение на бул. Цариградско шосе.

Пешеходният мост е над бул.„Цариградско шосе” и е с дължина 126,5 м. Той  ще осигурява необходимата връзка на посетителите с главните направления на градския транспорт  и ще позволява удобно пресичане на булеварда от велосипедисти и пешеходци. Той ще бъде снабден със стълбищни клетки и асансьори за хора с увреждания.

Обектът се изграждат от Обединение "Експо Тех Парк", в което водещ партньор е „Трейс Груп Холд" АД с партньори "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти" ООД.

Бъдещият технологичен парк е разположен на територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" в столицата. Предвижда се след 2015 г. в София да започне да работи научноизследователска инфраструктура в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани сградни площи. Научно-технологичният парк ще разполага с приложноизследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.

Тук можете да видите видео на стоманената конструкция на пешеходния мост на бул. "Цариградско шосе".