Дейности

ЖП Инфраструктура

Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово

Проектът се финансира от: Кохезионен фонд на ЕС, Национално съфинансиране, Съфинансиране ДП НКЖИ
Бюджет: 76 198 154,91 лева с ДДС
Начална дата: 06 Март 2017
Възложител ДП НК “Железопътна Инфраструктура“
Изпълнител Обединение „Европейски железници“

„Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре- Оризово и Стралджа- Церковски, част от проект “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово

Цел на проекта:

Рехабилитацията на  железопътната отсечка Скутаре - Оризово попада в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас.  По този начин ще се модернизира съществуващата инфраструктура и ще се подобри качеството на предоставяните транспортни услуги в България.

 Ползи от проекта:

Железопътната линия Пловдив - Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните  и експлоатационни разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт. Проектът има и косвени ползи, които са свързани с развитието на региона: създаване на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението.

Описание на проекта:

Обектът обхваща железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово с дължина 26.135 км. Участъкът включва гарите Маноле и Белозем.

Договорът за рехабилитация на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, включително гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец  предвижда достигането на  скорост –до 130 км/ч за движение на влаковете.

Дейностите по строителството включват:

  1. Железен път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово), вкл. гари Маноле, Белозем и сп. Опълченец:

•   Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;

•   Изгребване на съществуващата баластова призма и транспортиране на баласта. Почистване на изгребания баласт и последващо рециклиране/претрошаване за използването му, като защитен пласт;

•   Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;

•   Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи;

•   Рехабилитация на  изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци) в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово);

•  Изграждане на нови водоотводни съоръжения (канавки) и дренажни системи;

•   Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонови траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път.

  1. Работи по системата на контактната мрежа в участъка Скутаре – Оризово съгласно техническия проект и технически спецификации;
  2. Работи по системите за осигурителна техника и телекомуникации съгласно техническия проект и технически спецификации;
  3. Рехабилитация на технически сгради и приемни здания в гарите Маноле и Белозем;
  4. Изпълнение на мерки според плана за управление на строителните отпадъци;
  5. Дейности по шенаж и репераж на железния път;
  6. Изготвяне на екзекутивна документация;
  7. Изготвяне на всички необходими документи за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост, които са в компетенцията на Изпълнителя;
  8. Всички други неописани дейности, необходими за постигане на целите на поръчката.

 Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и национално съфинансиране.

Видео от рехабилитацията на проекта можете да видите тук.

Видео от пешеходен надлез и предпазни стени на гара Белозем можете да видите тук.