Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

АМ „Тракия”, Стара Загора – Нова Загора

Проектът се финансира от: Финансиране: Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бюджет: 137 868 000 лв.
Начална дата: 09 Юни 2010
Крайна дата: 01 Юли 2012
Възложител Агенция „Пътна инфраструктура, МРРБ
Изпълнител Обединение "Магистрала Трейс"

Проект: Доизграждане на Автомагистрала „Тракия”, лотове 2,3 и 4 Участък: Лот 2   Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900 Финансиране: Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът ще се реализира със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране. Изпълнител на обекта е Обединение „МАГИСТРАЛА ТРЕЙС” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „Пи Ес Ай” АД, „СК – 13 Пътстрой” АД, „Пътно строителство” АД - Добрич и „Виастройинженеринг” ООД. Надзорът се осъществява от "Пътинвестинженеринг" АД.  Технически параметри на изграждането на участъка: Габарит на автомагистрала „Тракия”-  А – 29:  

 • По две ленти за движение във всяка посока  - 2 х 3.75 м;
 • Водещи ивици - 0.75 м;
 • Аварийни ленти ( във всяка посока ) – 2 х 2.50 м;
 • Банкети – 2 х 1.25 м;
 • Средна разделителна ивица – 3.50 м;

 Основни видове работи, включени в проекта:

 • земни работи – около 8 мил. куб. м;
 • производство на материали и полагане на  пътна настилка;
 • мостови съоръжения – 20 броя;
 • пътен възел на пресичането на АМ „Тракия” с Път І-5, Стара Загора – Хасково, етапна връзка на магистралата с Път ІІІ – 534, Нова Загора – Раднево.
 • реконструкция на далекопроводи за високо напрежение и ТТ кабели,  водопроводи,  напоителни и отводнителни съоръжения.

По проект се предвижда следната конструкция на пътната настилка :

 • Асфалтови пластове:
 • Износващ пласт от сплит мастик асфалт - 4 см;
 • Биндер (неплътен асфалтобетон) - 6 см;
 • Битумизирана основа – 12 см
 • Основни пластове:
 • Циментостабилизирана основа – 20 см
 • Пътна основа от трошен камък – 28 см

Напредък на строителството на лот 2 към 31.03.2011 г.

 • Приключен изкоп хумус и неподходящи почви по директно трасе по цялата дължина, включително пресичанията на пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа.
 • Завършен насип на участък км 210+100 – км 216+000 включително и изпълнен насип зона А.
 • Изпълнени пластове насип в останалата част от обекта, включително и страничните пътища, като степента на изпълнение на насипите е 60% от количеството за изпълнение.
 • Изпълнена трошенокаменна настилка от км 210+700 – км 215+000 дясно платно.
 • Изпълнява се пласт цименто-стабилизирана основа в участъка км 210+700 – км 215+000.
 • Работите по отводняване – водостоците са завършени над 50%. Изпълняват се отводнителни окопи.
 • Работите по "Напоителни системи" са завършени над 70%, включително входно-изходните съоръжения и изместването на канали.
 • Реконструкции на съобщителни кабели и електропроводи – завършени 100%.
 • Работите по изграждане на мостове: приключен изкоп за съоръжения; изпълнени фундаменти на всички мостови съоръжения – общо 20 броя; изпълнен обратен насип на изкопите за фундаменти; изпълнени са стълбовете и устоите на 16 броя мостове; монтирани са 168 мостови греди; изпълнена е пътната плоча на мост при км 226+800 и са завършени 50% от работите - кофраж и армировка - по пътна плоча на мост при км 241+600.
 • Изпълнен е пробен участък от битумизирана основа. Изпитани са материали за модифицирани на битум от различни производители.

 Пътен възел „Стара Загора”, км 210+550 АМ „Тракия”, беше открит официално на 14 октомври 2011 г.  8 месеца предсрочно. Пътният възел е изграден на км 210+550 от АМ „Тракия” по схемата „пълна детелина”, което позволява безконфликтно пресичане на движенията по автомагистралата и път I-5 Стара Загора-Димитровград. Схемата „пълна детелина” създава възможността за безконфликтно вливане и отливане на движението в двете посоки /Оризово-Бургас и Стара Загора-Димитровград/ и минимизиране на конфликтните точки по пътните трасета. Пресичането между АМ „Тракия” и път I-5 „Стара Загора-Димитровград” става под ъгъл 92.40 гради чрез мостово съоръжение с четири отвора с обща дължина 68.50 м и отвори 16+18+18+16 метра. В района на възела габаритът на първокласния път I-5 се разширява от 9.00 м на 26.10 м на разстояние 140 м, в това число:- две пътни платна с ширина по 10.55 м;- разделителна ивица - 2.00 м;- два банкета по - 1.50 м. Системата на пътния възел, включително директните и индиректни връзки по схемата на пълна детелина, обхваща около 900.00 м от дължината на трасето на автомагистралата.